Regulamin

§1 Definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze szkolenia online na stronie: http://ekaterinakozlova.elms.pl/ oraz platformy szkoleniowej na której znajduje się to szkolenie. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

  1. Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Artique Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517. NIP: 573-286-17-15 
  2.  Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy http://ekaterinakozlova.elms.pl/
  3.  Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
  4. Konto - przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.
  5.  Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem http://ekaterinakozlova.elms.pl/
  6.  Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Artique Sp. z o.o. z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
  7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

 §2  Zawarcie umowy sprzedaży

1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem platformy http://ekaterinakozlova.elms.pl/

2.  Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .

3.  W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:

- Imię i nazwisko uczestnika kursu

- Adres

- Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej

4. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

5.  Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Kupuję szkolenie teraz” 5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.

6.  Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

§3 Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za abonament korzystania z kursów można dokonać:

1)  jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator),

2) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:

ARTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

88 1050 1025 1000 0090 3090 8801 

podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu

3) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia, oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.   

4) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

5) Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę

§4 Realizacja umowy sprzedaży

1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy kursy@ekaterinakozlova.com potwierdzenia przelewu w pliku  pdf.

2) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania prze administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

3) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

4) Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 90 dni po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane.

 

§5 Korzystanie z udostępnionych materiałów

 1) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)

2) Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika

3) Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

4) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.

5) Materiały dostępne na platformie, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, w tym również kod źródłowy stron internetowych, na których Kursy są udostępniane, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za pośrednictwem których dane elementy są dostępne, jest zabronione.

6) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.

7) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

8) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.

9) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na Platformie podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  

 

§6 Reklamacje

1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres kursy@ekaterinakozlova.com

2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Artique Sp. z o.o. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres kursy@ekaterinakozlova.com

3) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

 

§7 Odstąpienie od umowy

1) Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.

2) Rozpoczynając korzystanie z platformy Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

3) Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres kursy@ekaterinakozlova.com.

 

§8 Polityka prywatności

1) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2) Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

3) Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w Kursie jak również w innych celach określonych wskazanych przez Organizatora przy zbieraniu danych, w tym marketingu produktów i usług administratora danych.

4) Dane osobowe Uczestników nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania z niektórych ze sposobów płatności, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy

5) Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W wypadkach prawem przewidzianych każdy może zażądać usunięcia jego danych osobowych.

§9 Postanowienia końcowe

1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy.

2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.

5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.